DC Department of Health Logo

Cổng Thông Tin Tự Báo Cáo Xét Nghệm COVID-19/Vi-rút Corona

Vui lòng hoàn thành biểu mẫu dưới đây để báo cáo kết quả xét nghiệm COVID-19/Vi-rút Corona. Sau khi hoàn thành biểu mẫu này, một nhân viên DC Health có thể liên lạc với quý vị.

Nhập thông tin của người có kết quả xét nghiệm vào bên dưới

Ngày Sinh

Thông tin người giám hộ

Hãy nhập kết quả xét nghiệm của quý vị ở đây.